BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 10405 10899
1 Thị xã Hương Thủy 130 134
2 Phường Thủy Phương 3542 3576
3 Phường Thủy Dương 3009 3242
4 Phường Phú Bài 1521 1553
5 Xã Thủy Phù 775 846
6 Phường Thủy Châu 685 737
7 Xã Thủy Thanh 334 344
8 Phường Thủy Lương 169 176
9 Xã Thủy Tân 126 163
10 Xã Phú Sơn 65 71
11 Xã Dương Hòa 49 57