BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
1 Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 1078 1137