BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
1 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 21 25