BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 1564 1754
1 Thị xã Hương Trà 120 133
2 Xã Hương Bình 307 378
3 Phường Tứ Hạ 294 305
4 Phường Hương Văn 242 284
5 Xã Bình Thành 174 184
6 Xã Hương Toàn 106 106
7 Phường Hương Vân 89 105
8 Phường Hương Chữ 82 87
9 Xã Bình Tiến 82 86
10 Phường Hương Xuân 68 86