BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 1170 1392
1 Huyện Quảng Điền 72 84
2 Xã Quảng Vinh 192 227
3 Xã Quảng Thành 150 159
4 Xã Quảng Ngạn 140 156
5 Thị trấn Sịa 136 185
6 Xã Quảng An 103 116
7 Xã Quảng Thọ 82 135
8 Xã Quảng Phước 81 87
9 Xã Quảng Lợi 72 75
10 Xã Quảng Phú 55 62
11 Xã Quảng Công 50 55
12 Xã Quảng Thái 37 51