BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 1132 1367
1 Huyện Phong Điền 57 67
2 Xã Điền Lộc 122 139
3 Thị trấn Phong Điền 102 123
4 Xã Điền Hải 101 114
5 Xã Phong An 84 86
6 Xã Điền Môn 75 88
7 Xã Điền Hòa 71 77
8 Xã Phong Chương 67 68
9 Xã Phong Hòa 64 77
10 Xã Phong Hiền 63 151
11 Xã Phong Hải 60 76
12 Xã Phong Bình 57 67
13 Xã Phong Thu 56 62
14 Xã Phong Sơn 54 60
15 Xã Điền Hương 36 37
16 Xã Phong Xuân 33 34
17 Xã Phong Mỹ 30 41