BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 1370 1485
1 Huyện Phú Lộc 64 67
2 Xã Vinh Hiền 314 317
3 Xã Lộc Thủy 214 237
4 Thị trấn Phú Lộc 141 154
5 Xã Lộc An 64 78
6 Thị trấn Lăng Cô 61 63
7 Xã Lộc Hòa 57 62
8 Xã Lộc Điền 54 59
9 Xã Lộc Vĩnh 50 51
10 Xã Xuân Lộc 47 50
11 Xã Giang Hải 43 71
12 Xã Vinh Hưng 43 44
13 Xã Lộc Bổn 42 42
14 Xã Lộc Trì 39 43
15 Xã Lộc Tiến 38 38
16 Xã Lộc Sơn 35 36
17 Xã Lộc Bình 32 41
18 Xã Vinh Mỹ 32 32