BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 1329 1436
1 Huyện Phú Vang 76 78
2 Xã Phú Lương 229 240
3 Thị trấn Phú Đa 153 155
4 Xã Phú Mỹ 151 154
5 Xã Phú An 137 149
6 Xã Phú Diên 96 126
7 Xã Vinh Thanh 81 86
8 Xã Phú Xuân 72 75
9 Xã Phú Gia 70 83
10 Xã Phú Hải 68 75
11 Xã Phú Hồ 64 69
12 Xã Phú Thuận 44 47
13 Xã Vinh Xuân 40 50
14 Xã Vinh An 24 25
15 Xã Vinh Hà 24 24