BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 1792 2107
1 Huyện Nam Đông 147 161
2 Thị trấn Khe Tre 518 580
3 Xã Hương Xuân 371 404
4 Xã Hương Phú 164 170
5 Xã Hương Lộc 117 127
6 Xã Hương Hữu 113 197
7 Xã Hương Sơn 89 163
8 Xã Thượng Nhật 81 89
9 Xã Thượng Long 66 77
10 Xã Thượng Lộ 65 68
11 Xã Thượng Quảng 61 71