BẢNG THỐNG KÊ THEO ĐƠN VỊ

STT ĐƠN VỊ SỐ lượng Số lượt
TỔNG SỐ 2283 2792
1 Huyện A Lưới 148 309
2 Xã Quảng Nhâm 650 667
3 Xã Đông Sơn 610 818
4 Thị trấn A Lưới 250 270
5 Xã Hồng Thủy 82 90
6 Xã Hồng Thượng 81 91
7 Xã Hồng Kim 62 66
8 Xã Sơn Thủy 57 59
9 Xã Phú Vinh 46 64
10 Xã Hồng Thái 45 65
11 Xã A Roàng 43 45
12 Xã Lâm Đớt 43 52
13 Xã Hồng Vân 39 50
14 Xã Hương Phong 36 42
15 Xã Hồng Bắc 35 36
16 Xã A Ngo 24 29
17 Xã Hương Nguyên 13 15
18 Xã Trung Sơn 13 14
19 Xã Hồng Hạ 6 10