Tài liệu

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
25-NQ/TW 03/06/2013 Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
23-QĐ/TW 30/07/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
475-QĐ/TU 04/11/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế
54-NQ/TW 10/12/2019 Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
69-CTr/TU 03/02/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
02-CTr/BDVTU 20/05/2021 Chương trình về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về công tác dân vận
04-NQ/TU 24/05/2021 Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
05-NQ/TU 24/05/2021 Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
07-NQ/TU 09/08/2021 Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
08-NQ/TU 09/08/2021 Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
12-NQ/TU 12/11/2021 Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
14-CT/TU 14/09/2021 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận ở các xã, phường, thị trấn trong tình hình mới
43-KL/TW 07/01/2019 Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
114-KL/TW 14/07/2015 Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp
353/KH-UBND 29/09/2022 Kế hoạch 353/KH-UBND, ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
121/KH-UBND 25/03/2022 Kế hoạch 121/KH-UBND, ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
2243/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định 2243/QĐ-UBND, ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh
64/2014/QĐ-UBND 25/09/2014 Quyết định 64/2014/QĐ-UBND, ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh
20/2015/QĐ-UBND 18/05/2015 Quyết định 20/2015/QĐ-UBND, ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
33/CT-TTg 26/11/2021 Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
27-CT/TU 19/07/2022 Chỉ thị 27-CT/TU, ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
120-KL/TW 07/01/2016 Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
11-QĐi/TW 18/02/2019 Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
30-CT/TW 18/02/1998 Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
1914/QĐ-UBND 12/08/2016 Quyết định 1914/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo
2083-QĐi/TU 18/07/2019 Quy định 2083-QĐi/TU, ngày 18/07/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
49-CT/TW 20/10/2015 Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
861-QĐ/TW 04/06/2021 Quyết định 861-QĐ/TW, ngày 04/6/2021 Phê duyệt danh sách các xã KV III, KV II, KV I thuộc vùng ĐBDTTS&MN, giai đoạn 2021-2025
05/2011/NĐ-CP 14/01/2011 Nghị định 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
217-QĐ/TW 12/12/2013 Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các ĐTCT-XH
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Quay lại